ഞാന്‍ കണ്ണന്‍

ഞാന്‍ കണ്ണന്‍
ഞാനൊരു വിക്റുതിയാണേയ്

ഞാൻ അപ്പൂ

ഞാൻ അപ്പൂ
കൂടെ ഞാനുമുണ്ടെയ്

23 September 2012

fire


10 July 2012

sthree

സ്ത്രീ സംവരണവും സ്ത്രീ സമത്വവും കൂടിയെങ്കിലും പണ്ടാതെക്കാള്‍ ഏറെ സ്ത്രീകള്‍ ആകെരമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്ത്രീകള്‍ അല്‍പ വസ്ത്രധാരികളായി പൊതു വേദികളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുന്ടെങ്കിലും ... ഇത് ഒരു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റമായി കാണാനാകില്ല .. സ്ത്രീകള്‍ സ്വയം പുരുഷന്റെ താഴെ നില്ക്കാന്‍ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവളായി യെ ഇതിനെ കാണാന്‍ സാധിക്കൂ ...സ്ത്രീ ന്ഗ്നയയിട്ടല്ല അവളുടെ ധീരതയും മാന്യതയും കാണിക്കേണ്ടത് അതില്‍ അവളുടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും വേണം . ഇന്ന് സ്ത്രീ സൌന്ദര്യം കാണിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചവലായിട്ടേ ഇത്തരം സമീപനങ്ങളെ കാണാന്‍ സാധിക്കൂ ..ഇന്ന് പല പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ സൌന്ദര്യത്തെ മുതലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു .. പണ്ടാതെക്കള്‍ ഇന്ന് സ്ത്രീകള്‍ ഇതരന്‍ ജോലികള്‍ക്ക് പോവുന്നുണ്ട് . അപ്പോള്‍ കുറച്ചു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇവരെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും .പക്ഷെ ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ നിര്തലക്കുന്നതിനു പകരം ഇതിനെ പ്രോത്സഹിപ്പിക്കുഅകയല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് . സ്ത്രീകള്‍ ശക്തി നേടിയിട്ടില്ല . എന്ന് തോന്നുന്നു . അവളുടെ സഞ്ചാരം ഇപ്പോള്‍ പുരകൊട്ടനെന്നു തോന്നുന്നു. ഇന്നാണ് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാര്‍ മുതലാക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് പണം തിനനെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും പരാതിയില്ല. പ്രശ്തനായ ഒരുവന്‍ അവളെ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചാല്‍ പോലും അത് അഭിമാനമായി കാണുന്നു എന്ന് വരുന്നതില്‍ ഖേടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും.. ഇങ്ങിനെ പോയാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് രക്ഷയുന്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

sthree

സ്ത്രീ സംവരണവും സ്ത്രീ സമത്വവും കൂടിയെങ്കിലും പണ്ടാതെക്കാള്‍ ഏറെ സ്ത്രീകള്‍ ആകെരമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്ത്രീകള്‍ അല്‍പ വസ്ത്രധാരികളായി പൊതു വേദികളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുന്ടെങ്കിലും ... ഇത് ഒരു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റമായി കാണാനാകില്ല .. സ്ത്രീകള്‍ സ്വയം പുരുഷന്റെ താഴെ നില്ക്കാന്‍ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവളായി യെ ഇതിനെ കാണാന്‍ സാധിക്കൂ ...സ്ത്രീ ന്ഗ്നയയിട്ടല്ല അവളുടെ ധീരതയും മാന്യതയും കാണിക്കേണ്ടത് അതില്‍ അവളുടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും വേണം . ഇന്ന് സ്ത്രീ സൌന്ദര്യം കാണിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചവലായിട്ടേ ഇത്തരം സമീപനങ്ങളെ കാണാന്‍ സാധിക്കൂ ..ഇന്ന് പല പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ സൌന്ദര്യത്തെ മുതലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു .. പണ്ടാതെക്കള്‍ ഇന്ന് സ്ത്രീകള്‍ ഇതരന്‍ ജോലികള്‍ക്ക് പോവുന്നുണ്ട് . അപ്പോള്‍ കുറച്ചു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇവരെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും .പക്ഷെ ഇത്തരം പ്രവണതകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ നിര്തലക്കുന്നതിനു പകരം ഇതിനെ പ്രോത്സഹിപ്പിക്കുഅകയല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് . സ്ത്രീകള്‍ ശക്തി നേടിയിട്ടില്ല . എന്ന് തോന്നുന്നു . അവളുടെ സഞ്ചാരം ഇപ്പോള്‍ പുരകൊട്ടനെന്നു തോന്നുന്നു. ഇന്നാണ് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാര്‍ മുതലാക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് പണം തിനനെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കും പരാതിയില്ല. പ്രശ്തനായ ഒരുവന്‍ അവളെ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചാല്‍ പോലും അത് അഭിമാനമായി കാണുന്നു എന്ന് വരുന്നതില്‍ ഖേടിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും.. ഇങ്ങിനെ പോയാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് രക്ഷയുന്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

24 December 2011


20 November 2011

ഭാഷ 
വാക്കുകള്‍ക്ക് മൂര്ച്ചയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷിക്കുക .. ഒന്നോര്‍ത്തു നോക്കൂ ..ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അധികവും ഇതിന്റെ  ഉ പയോഗത്തിലുള്ള രീതികൊണ്ടാണ് ..അപ്പോള്‍ ഭാഷയില്ലതിരുന്ന കാലം എത്ര സമാധാനമായിരിക്കും .ഇന്ന് എന്ത് പറയണമെന്നും എങ്ങനെ പറയണമെന്നും ആര്‍ക്കും അറിയില്ല .. സംസ്ക്കാരം എന്നത് വേണ്ടാതായിരിക്കുന്നു .. മനുഷ്യന്‍ ഇവിടെ നിയമങ്ങളും സംസ്ക്കാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ നന്മക്കുവേണ്ടിയാണ് . ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് ഒരു  കൂട്ടര്‍ . നന്മ, സ്നേഹം എന്നീ വികാരങ്ങള്‍ മറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് പലരും. അതാണിവിടുത്തെ സമാധാന തകര്‍ച്ച .. മനുഷ്യന്‍ എന്നത് ഒരു ജീവിയാണ് , അവന് ജീവിതം ഇത്രയെയുള്ളുവേന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല . കുറുച്ചു സമയമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ..

  

13 September 2011

booney-a story by kannan


BOONEY
A  GOOFY NIGHT, A FOX ‘S NIGHT FOR INSTANCE. WHICH MEANS IT’S A CREEPY NIGHT ! OK, LET’S START THE STORY NOW.

LONG TIME AGO, THERE LIVED A BOY NAMED “ASUMARU “ AND HIS AUNT “TASUMI”  IN A SMALL HOUSE  . ONE DAY HIS AUNT DIED . HE BOUGHT A BIG HOUSE.THE STORY BEGINS FROM THERE.
CHAPTER 1
THE FIRST NIGHT!
I WENT TO THE BIG HOUSE FOR MY FIRST DAY IN THERE .
THE  TAXIDRIVER  SAID THERE  WERE GHOSTS IN THE HOUSE  BUT  I DIDN’T BELIEVE HIM . HE MUST BE SEEING THINGS. I WALKED TO THE “CREEPY” HOUSE  BUT I FOUND NOTHING STRANGE .  THE ONLY STRANGE THING WAS THE BATS. LOTS AND LOTS OF BATS !  SUDDENLY , IT STARTED TO RAIN .  I WENT INSIDE THE HOUSE . IT WAS A CREEPY HOUSE AFTERALL. THERE WERE SPIDER WEBS ALL OVER THE PLACE . JUST LIKE A GRAVEYARD . I HAD SOME COOKIES AND HAD DINNER ON 1900 WHICH MEANS 8 : 00 PM .NEXT DAY IS A BUSY DAY. I NEED TO CHANGE THE DOLLAR TO POUND. I HAVEN’T CHANGED IT WHEN I CAME TO HERE ENGLAND. I WENT TO GET SOME SLEEP.

CHAPTER 2
AN EARLY DAY!

AH, IT WAS A GOOD NIGHT . WHA…! WHERE AREEEE…?
I WAS OUTSIDE . I REALLY WAS OUTSIDE . BUT I KNEW I SLEPT  INSIDE  THE HOUSE . THIS IS UNBELIEVABLE !  SOMETHING  IS  GOING ON . BUT WHAT? WHY?  WHEN? SO MUCH  QUESTIONS ON MY MIND ! WHAT TO DO? OK , TAKE A DEEP BREATH  FIRST ! AND THEN BREAKFAST . THERE! THAT SHOULD DO IT! I KNOW A NOODLES SHOP 120 M FROM HERE . I WENT TO THERE . I SAW THE WORKER . WELL WHAT DO YOU KNOW! HE WAS MY OLD PAL “LIONER HAYAMARU” . WHAT A SURPRISE. HE WAVED TO ME . I BOUGHT A CUP NOODLES AND WE TALKED . I ASKED HIM ABOUT THE CREEPY HOUSE TO GET SOME INFORMATION . HE WAS SCARED WHEN I ASKED ABOUT IT. HE TURNED WHITE LIKE WHEN TOM IS SCARED…. WELL…..YOU KNOW….OK , I’M NOT GOING TO TALK ABOUT IT. I COULD SEE IT IN HIS EYES. SO I DIDN’T TALK ABOUT IT ANYMORE. I LEFT TO TOWN . I NEED TO FIND A JOB !

CHAPTER 3
AFTER HOURS…..

I FOUND A NEW JOB AS A CLEANER IN AN OFFICE. THE NAME WAS  “GREAT” . ITS MANEGER ‘S NAME IS “TURNER “. HE WAS A STRICT ONE. STILL THE SALARY IS HUGE SO I WILL GO ON IN THIS JOB. BY 1800 WHICH IS 6:00 PM I REACHED HOME , WHICH WAS THE CREEPY OLD HOUSE . I KNEW THERE WAS SOMETHING STRANGE GOING ON SO I WAS CAREFULL. I THINK I SHOULD BELIEVE IN GHOST. MY MIND SAYS LIKE THAT. SUDDENLY , A THING  JUST CAME THROUGH THE WINDOW . I SHINE MY TORCH . IT WAS A WOLF. A 5 FOOT LONG WOLF . IT MIGHT BE A WEREWOLF. IT RAN LIKE A CHEETACH . NO, IT WAS A CHEETACH. I CAN’T BELIEVE IT . THE WEREWOLF TURNED INTO A POWERFULL CHEETACH. I RAN UPSTAIRS . IT FOLLOWED ME. BEFORE I COULD GO TO THE ROOM I TRIPPED ON SOMETHING . I THOUGHT I WAS FINISHED , MY AUNT’S CROSS FELL OUT FROM MY POCKET. SHE GAVE IT TO ME AS HER LAST PRESENT  BEFORE SHE DIED . THE CHEETACH STOPPED . IT LOOKED LIKE HE DOESN’T LIKE THE CROSS AT ALL. THAT WAS MY CHANCE . I TOOK THE CROSS AND SHOWED IT TO THE  CHEETACH. THE CHEETACH  JUMPED  FROM THE UPSTAIRS TO DOWNSTAIRS AND CHANGED IHTO AN OWL AND SUDDENLY DISAPPEARED IN MID AIR.

CHAPTER 4
A LOVELY NIGHT FOR A FIGHT!

I WENT TO AN INN FOR SHELTER. I KNEW I SHOULD DO SOMETHING  ABOUT  THE HOUSE. BUT NOT IN THIS MIDNIGHT. THE NEXT DAY I WENT TO THE CREEPY HOUSE.BUT THERE WAS NO GHOSTS OR WEREWOLF . I UNDERSTOOD THAT THEY HATE SUNLIGHT. I READ IT IN A GHOST BOOK. SO I GOT AN IDEA . NIGHT FALLED . ME AND MY FRIEND  LIONER  SLEPT  THERE LAST NIGHT IN THE CREEPY HOUSE . MIDNIGHT TIME. SUDDENLY , LIKE A WIND THE WEREWOLF CAME. WE RAN TO UPSTAIRS AND THE WEREWOLF  CAME FOLLOWING US .MY FRIEND CRIED . SUDDENLY THE WEREWOLF SAID , “YOU , YOU ARE MY MEAL”. SUDDENLY A LIGHT FLASHED FROM UP . THE WEREWOLF WAS SCARED. THE NEXT MOMENT WAS MINE . I TOOK THE CROSS AND PUSHED THROUGH HIS STOMACH. THE WEREWOLF CRIED IN PAIN AND THEN HE BECAME ASH . I WENT BACK TO THE INN AND MY FRIEND WENT TO HIS HOUSE . I THOUGHT NOT TO STAY IN TH CREEPY HOUSE. IT’S CREEPY ! I BOUGHT A NEW HOUSE . I FINISHED MY READING AND WENT TO SLEEP . IT WAS MIDNIGHT !  

STORY BY,
ABHAYJITH.R